Overzicht belangrijkste opdrachten 2007 - 2014

 • Onderzoeker Historische feiten Vinex-ontwikkelingen gemeente Lansingerland: in opdracht van B&W de besluitvorming en het feitelijk handelen van de gemeente in de uitvoering van de Vinex-opgave vanaf 1990 onderzoeken en overzichtelijk in kaart brengen (januari – april 2014).
 • Directeur Gemeente Tilburg: lid van het directieteam van de gemeente met portefeuille Vestigingsklimaat: Ruimte, Bereikbaarheid,Vastgoed, Economie, Arbeidsmarkt, Cultuur. Opdracht focust op organisatie en beheer ruimtelijke keten, strategische sturing op economische speerpunten en gebiedsontwikkeling, versterking acquisitie en accountmanagement, versterken slagkracht van de organisatie (januari 2013 – 2015).
 • Partner in Nimb€ (Nieuwe investeringen met bestaande euro’s): leer- en uitwisselingstraject voor professionals in stedelijke ontwikkeling, focus op nieuwe vormen van samenwerking en ontwikkeling (januari 2013 – heden).
 • Lid extern Adviesteam Vereveningsfonds gemeente Amsterdam: het adviesteam beoordeelde de voorstellen van de directies van het Ontwikkelingsbedrijf en de Dienst Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Amsterdam voor gerichte ingrepen in de planvoorraad van de stad en kwam met eigen voorstellen (januari – maart 2013).
 • Strategisch Adviseur College van B&W gemeente Moerdijk: op verzoek van Burgemeester en wethouder adviseren op strategische dossiers voor de gemeente, waaronder de Havenstrategie Moerdijk 2030 en ruimtelijk-economische samenwerking in de regio West-Brabant en met de regio’s Rotterdam en Drechtsteden in het DelTri Platform (november 2012 – april 2013).
 • Procesmanager Verkenning Utrecht Science Park Bilthoven: in opdracht van Rijk, Provincie Utrecht, gemeente De Bilt en Utrecht Science Park leiding geven aan het economische en financiële haalbaarheidsonderzoek naar transformatie van het huidige RIVM-terrein in Bilthoven tot een life science satelliet van het Utrecht Science Park (oktober 2012 – juli 2013).
 • Adviseur Brouwerseiland BV: in opdracht van de initiatiefnemers van de Duurzame Jachthaven van de Toekomst (Ouddorp) het onderhandelingsproces met het Rijk en de provincie over de grondprijs en erfpachtcanon en –voorwaarden in goede banen en tot een positief resultaat leiden (september 2012 – april 2013).
 • Voorzitter Klankbordgroep ‘Verbetering Beheer Vereveningsfonds’: in opdracht van de directeur Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam leiden van de klankbordgroep die het uitvoeren van een gemeentelijk verbeterplan van het (2011 - 2013).
 • Adviseur Bestuurlijk Platform Zuidvleugel: in opdracht van bestuurders in de Zuidvleugel van de Randstad door middel van bestuurlijke gesprekken komen tot een advies over aanpassing van het oorspronkelijke Verstedelijkingsprogramma Zuidvleugel 2010 – 2020 (mei 2012 – oktober 2012).
 • Projectdirecteur Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf RVOB: als projectdirecteur leiding geven aan de RVOB projecten Civiel medegebruik Marinehaven Den Helder, Afstoten defensieterrein Overste Den Oudenlaan Utrecht, Verkoop Nederlands Vaccin Instituut Bilthoven (oktober 2011 – juli 2012).
 • Strategisch Projectmanager ontwikkeling Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone: in opdracht van Rijk, provincie Zeeland, gemeente Terneuzen en Zeeland Seaports opstellen van een Strategisch Plan en Financieel Kader 2020 voor de versnelde economische ontwikkeling van de Kanaalzone en versterking van de kwaliteit van werk- en leefomgeving. Vervolgens uitwerking hiervan in uitvoeringsovereenkomsten binnen de regio en tussen Rijk en regio, opzetten van een uitvoeringsorganisatie en uitvoeringsprogramma 2020 (2010 – 2012).
 • Adviseur Stichting Pensioenfonds Holland Amerika Lijn (HAL): advies bij ontwikkeling van een woonproject voor gepensioneerden HAL, overleg met marktpartijen en gemeente (2007 – 2012).
 • Adviseur Directeur Dienst Stedelijke Ontwikkeling Almere: second opinion op de meerjaren programmering van woningen, kantoren en bedrijventerreinen, advies op grondbeleid, grondwaardering en grondprijzen 2012 ( najaar 2011).
 • Adviseur FunX: verkenning van de mogelijkheden tot inbedding van de radiozender voor multiculturele jongeren in de G4 in de Nederlandse Publieke Omroep (voorjaar 2011).
 • Adviseur Gemeente Amsterdam: Opdracht tot validatie van ambtelijke conclusies ten aanzien van de start realisatie van de eerste fase van IJburg II (voorjaar 2011).
 • Lid onafhankelijke Commissie Nieuw Planeconomisch Stelsel Ruimtelijke Plannen voor de gemeente Amsterdam (Commissie Wijntjes): in opdracht van B&W van Amsterdam onderzoek doen naar het functioneren van het Vereveningsfonds Amsterdam en voorstellen doen voor verbetering en toekomstbestendigheid (2010/2011).
 • Adviseur provincie Noord-Holland: professionalisering en verbetering van de uitvoering van taken en ambities op het vlak van Gebiedsontwikkeling en Grondzaken, waaronder projectmanagement en ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgeverschap (2010).
 • Projectdirecteur Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf (RVOB): verantwoordelijk voor coördinatie rijksinbreng, bewaking rijksbelang en inbreng RVOB-expertise: second opinion, marktanalyse en businesscase in rijksprojecten Schaalsprong Almere (60.000 woningen, infra, economie) en Westflank Haarlemmermeer (10.000 woningen, 900 ha groen, zoetwateropgave). Daarnaast verantwoordelijk voor evaluatie eerste reeks afgeronde RVOB-projecten, opstellen evaluatierapport met aanbevelingen verdere positionering RVOB (2009/2010).
 • Adviseur Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE): advies op uitvoeringsorganisatie in samenwerkingsproject Brainport Avenue (vijf gemeenten), met programmasturing, deelprojecten, overkoepelende werkgroepen en financiële verevening (2009).
 • Interim manager afdeling Ruimte en Wonen provincie Zuid-Holland: management, reorganisatie en cultuurverandering, proces totstandkoming Provinciale Structuurvisie en Verordening Ruimte (2008/2009).
 • Strategisch Procesmanager Gebiedsontwikkeling Moerdijk, in opdracht van Rijk, provincie Noord-Brabant en gemeente Moerdijk: totstandkoming bestuursovereenkomst Rijk/Regio op basis van sluitende businesscase, opzetten raamwerk ontwikkelingsorganisatie (2008/2009).
 • Adviseur gemeente Vlissingen: marktanalyse en opstellen ontwikkelingsstrategie Scheldekwartier (2008).
 • Zakelijk directeur International Film Festival Rotterdam, organisatorische en financiële sturing editie 2008, sponsor- en fondsenwerving, ontwikkeling bedrijfsvoering (2007/2008).
 • Projectleider versterking ruimtelijke en sociaal-economische positie Deltapoort gebied (Drechtsteden), focus op concretisering ambities groen en economie (2007).
 • Kwartiermaker organisatie Holland Business Promotion Office, opgericht ter versterking van de zakelijke promotie en internationaal concurrerende positie van de Randstad (2007).
 • Adviseur Directie provincie Zuid-Holland: organisatie ruimtelijke ontwikkeling bij de provincie, professionalisering projectmanagement, advies positionering grondbeleid (2007).